Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w Atenach z siedzibą w SALONIKACH Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w Atenach z siedzibą w SALONIKACH

Legitymacje szkolne

Wzorem lat ubiegłych przesyłanie do ORPEG wypełnionych i kompletnych wniosków legitymacji szkolnych oraz legitymacji do przedłużenia ich ważności odbywa się w dwóch terminach:

– do 31 października
– do 31 marca

Kierownik Szkoły Polskiej jest zobowiązany respektować powyższe terminy.

Rodzice na początku nowego roku szkolnego składają wnioski o nowe legitymacje szkolne. Wnioski muszą być wypełnione czytelni-drukowanymi literami.Do wniosku muszą być dołączone 2 zdjęcia podpisane na odwrocie (imię i nazwisko ucznia, klasa oraz nazwa Szkoły Polskiej).

Legitymacje szkolne do przedłużenia wysyłane są razem z nowymi wnioskami.
Każda legitymacja szkolna traci ważność z dn.30.09 i musi zostać podbita pieczęcią by posiadała moc prawną. Na jej odwrotnej stronie wyraźnie napisano: Legitymacja ważna do dnia 30 września 20….r.
Na rodzicach spoczywa obowiązek dostarczenie legitymacji szkolnych do Szkoły Polskiej w celu kolejnego podbicia pieczęci!

Na legitymacjach, świadectwach i innych drukach szkolnych widnieje miejsce na wpisanie numeru PESEL ucznia. W sytuacji, gdy uczeń nie posiada numeru PESEL, w miejsce zarezerwowane na wpisanie numeru PESEL wpisuje się serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość. Ta zasada wynika z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 18 stycznia 2017 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych.