Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w Atenach z siedzibą w SALONIKACH Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w Atenach z siedzibą w SALONIKACH

O nas

Serdecznie witamy na stronie internetowej Szkoły Polskiej przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Atenach z siedzibą w Salonikach!!!

Szkoła działa zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą (Poz. 1648).

Zgodnie z rozporządzeniem, dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą mogą spełniać obowiązek szkolny oraz obowiązek nauki poprzez:

 • uczęszczanie do szkoły działającej w systemie oświaty innego kraju;
 • uczęszczanie do szkoły europejskiej działającej na podstawie Konwencji o Statucie Szkół Europejskich;
 • uczęszczanie do szkoły polskiej za granicą przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych RP, prowadzących kształcenie zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego (wszystkie przedmioty nauczania, jak w szkołach w Polsce);
 • uczestniczenie w kształceniu na odległość -nauka online, prowadzonym przez szkołę w Ośrodku Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą w Warszawie;
 • spełniania obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą na podstawie art. 16 ust. 8-14 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Szkoła Polska w Salonikach umożliwia uczniom, spełniającym obowiązek nauki w szkołach działających w greckim systemie oświaty, uzupełnianie wykształcenia z języka polskiego i wiedzy o Polsce w zakresie szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącego zgodnie z ramami programowymi kształcenia uzupełniającego i planami nauczania dla szkolnych punktów konsultacyjnych, określonych w rozporządzeniu MEN z dnia 18 sierpnia 2017 r. Oznacza to, że dzieci polskie mieszkające w Grecji nie mogą uczyć się wyłącznie w naszej szkole.

Do Szkoły Polskiej przyjmowane są dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą, ale także dzieci obywateli polskich stale zamieszkałych za granicą a także dzieci osób nie będących obywatelami polskimi. Kształcenie jest nieodpłatne. Szkoła jest finansowana z budżetu Państwa Polskiego.

Nauczanie odbywa się w języku polskim i obejmuje:

 • ośmioletnią szkołę podstawową
 • trzyletnie liceum

Program zakłada naukę następujących przedmiotów:

 • edukacja wczesnoszkolna
 • język polski
 • wiedza o Polsce
 • historia
 • geografia
 • wiedza o społeczeństwie

W szkole dzieci poznają te same treści z wybranych przedmiotów, których uczą się ich rówieśnicy w Polsce, choć w nieco węższym zakresie. Uczniowie muszą wykazać się znajomością literatury, gramatyki i ortografii. Mają także obowiązek czytania wybranych lektur szkolnych. Ćwiczą nie tylko jak poprawnie wyrażać się i pisać po polsku. Poznają także kraj, z którego pochodzą ich rodziny, jego historię, geografię, literaturę, sztukę ludową i staropolskie zwyczaje. Zdobywane umiejętności ułatwiają kontakt z rodzinami w Polsce. W szkole zawiązują się znajomości i przyjaźnie. Podobne problemy, pozwalają dzieciom i młodzieży lepiej się rozumieć i pomagać sobie wzajemnie.
Szkoła Polska wydaje uczniom świadectwa szkolne zatwierdzone przez MEN, dopuszczone do obrotu prawnego tylko łącznie ze świadectwem szkoły, w której uczeń realizuje obowiązek szkolny. Świadectwa wydawane przez Szkołę Polską nie są podstawą do przyjęcia dziecka do szkoły w Polsce. Są one natomiast potwierdzeniem realizacji uzupełniającego planu nauczania, systematycznej nauki w języku ojczystym oraz osiągnięcia przez ucznia pewnego poziomu umiejętności w zakresie języka polskiego, a także posiadania wiedzy z zakresu nauki o języku polskim, literatury, historii, geografii Polski, wiedzy o społeczeństwie. Zdobyte umiejętności i wiedza zdecydowanie ułatwią uczniowi powrót do polskiego systemu oświaty.

Każdego ucznia przybywającego lub powracającego z zagranicy przyjmuje się do szkoły w Polsce na podstawie:

 • Świadectwa (zaświadczenia) wydanego przez szkołę za granicą, w której uczeń realizował obowiązek szkolny oraz ewentualnie ostatniego świadectwa wydanego w Polsce,
 • Sumy lat nauki szkolnej ucznia.

Jednocześnie, różnice programowe z zajęć edukacyjnych realizowanych w klasie, do której uczeń przechodzi są uzupełniane na warunkach ustalonych przez nauczycieli prowadzących dane zajęcia.

Organem prowadzącym i sprawującym nadzór pedagogiczny nad Szkołą Polską w Salonikach jest Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą w Warszawie, ul.ul. Kielecka 43 02-530 Warszawa